Get Adobe Flash player

ประชุมปฏิบัติการคิดเลขเร็ว

การประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว”

วันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2556  ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว"  ณ  Hole  Meeting  room  ชั้น 3 อาคารบุญนาค  นะคะ

ค้นหา